Dane

 Miestne dane sú významným zdrojom vlastných príjmov obce. Miestne dane sú povinné platiť fyzické osoby a právnické osoby, a to najmä vo väzbe na vlastníctvo nehnuteľností, vykonávanie činnosti, užívanie verejného priestranstva a pod. Je povinnosťou týchto osôb dobrovoľne oznámiť obci, že im vznikla daňová povinnosť a taktiež daň dobrovoľne zaplatiť.
Druhy miestnych daní a ich podrobnejšia právna úprava (predmet dane, sadzby, lehoty, oslobodenia a pod.) sú ustanovené v jednotlivých všeobecne záväzných nariadeniach obce Vaďovce.

Publikované: 16.1.2019 | Aktualizácia: 16.1.2019
Nastavenia cookies