Daň za predajné automaty

 1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“).
 2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
 3.  Základom dane je počet predajných automatov.
 4. Sadzba dane je 33,1939 €, za jeden predajný automat a kalendárny rok.
 5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
 6. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad vo Vaďovciach . Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje– identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania .
 7. Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
  a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
  b/ bankovým prevodom,
 8. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:
  a/ výrobné číslo predajného automatu
  b/ meno alebo názov prevádzkovateľa, c/ miesto prevádzkovania
Publikované: 16.1.2019 | Aktualizácia: 10.1.2024
Nastavenia cookies