Daň za nevýherné hracie prístroje

 Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“). 

Nevýherné hracie prístroje sú:

-          elektronické prístroje na počítačové hry,

-          mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov. Sadzba dane je  66,3878 €, za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných  hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Nastavenia cookies