Zberný dvor a odvoz odpadu

201810080854400.p1010053

 Zberný dvor Vaďovce

Prevádzkovateľ: Obec Vaďovce so sídlom 916 13  Vaďovce č. 1

Otváracia doba: pracovné dni od 10.00 hod. do 12.00 hod.

v každú prvú sobotu v mesiaci od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Zoznam druhov odpadov kategórie O – ostatný odpad:

20 01 02  Sklo

20 01 39  Plasty

20 02 01  BRO

20 03 07  Objemný odpad

20 03 08 Drobný stavebný odpad

Zodpovedný pracovník

Igor Naď č.tel. 0908 144 006

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom,  odbor starostlivosti o životné prostredie

Činnosť, ktorá sa v zariadení vykonáva: zber odpadov 

ZMENA VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vaďovce č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:

 

VZN sa mení v § 16, bod 6. Nové znenie bodu 6 je nasledovné:

 

1. Sadzba poplatku je:

a)      15 €, za osobu a kalendárny rok, pričom každá osoba za tento poplatok dostane 4 žetóny, s povinnosťou úhrady poplatku do konca mesiaca február daného roka,

b)      7,50 €, za dieťa a kalendárny rok, žijúce na internátnej škole, s povinnosťou úhrady poplatku do konca mesiaca február daného roka,

c)      20 €, za obytný dom, slúžiaci na rekreačné účely, pričom vlastník dostane 4 žetóny, s povinnosťou úhrady poplatku do konca mesiaca február daného roka,

d)     5 €, za l žetón pokiaľ už bol uhradený poplatok podľa platobného výmeru do konca mesiaca február daného roka,

e)      5 €, za 1 žetón pre podnikateľské subjekty na území obce.

2. Zelené žetóny na smeti sú platné do konca februára 2020. Od marca 2020 sú platné žetóny na smeti červenej farby

 

Kalendár odvozu odpadu v obci Vaďovce

202001071110020.651d8ac36f7735d30e19764ebdfd0449-0

 Vážení občania,

dovoľujem si podať Vám informáciu o platných právnych predpisoch, upravujúcich separovaný zber odpadov v Slovenskej republike od 1.1.2019:

Minister životného prostredia László Sólymos získal podporu vlády v prípade návrhu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý platí od 1. januára 2019. Vďaka navrhovanému novému systému bude suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, závisieť od úrovne jeho vytriedenia.

„Cieľom návrhu nového zákona nie je vyberať čo najviac peňazí od obcí na poplatkoch za skládkovanie, ani obce trestať. Cieľom je motivovať obce, teda občanov, viac triediť,“ vysvetlil minister Sólymos. „Aktuálne poplatky za skládkovanie patria medzi najnižšie v rámci celej EÚ, vďaka čomu sa zo Slovenska stala skládková veľmoc, keďže až dve tretiny odpadu končia na skládkach. Je preto najvyšší čas to zmeniť,“ dodal. Cena za vývoz sa bude v nasledujúcich troch rokoch zvyšovať.

Poplatky za skládkovanie odpadov

Suma, ktorú obec zaplatí za uloženie odpadu sa skladá z dvoch častí:

1.      cena pre prevádzkovateľa skládky, ktorá slúži na krytie jeho nákladov, účelovú finančnú rezervu a zisk,

2.      poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov, ktorý vyberá tiež prevádzkovateľ skládky, no odovzdáva ho obci, na ktorej území sa skládka nachádza. Tento poplatok je daný zákonom č. 17/2004 Z.z..

Plánované zmeny sa budú týkať hlavne občanov, ktorí v konečnom dôsledku zvýšenú cenu zaplatia, lebo obec je v tomto prípade iba sprostredkovateľom medzi občanom a odvozcom odpadu, nakoľko obec nemôže mať z tejto činnosti zisk a všetky finančné prostriedky, ktoré získa od občanov musí vynaložiť  na odpadové hospodárstvo.

Slovensko podľa údajov Eurostatu z roku 2016 patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu (približne 23 percent). Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku:

§  skládkuje – 66%

§  spaľuje – 11%

§  len 23% sa recykluje či kompostuje.

Slovensko musí zvýšiť recykláciu odpadu. Do roku 2025 má recyklovať 55% komunálneho odpadu, v roku 2030 to má byť 60%.

Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov €/t platné od 1.1.2019

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Sadzba za príslušný rok za 1 tonu

2019

2020

2021

1

<10%

17,-€

26,-€

33,-€

2

10-20%

12,-€

24,-€

30,-€

3

20-30%

10,-€

22,-€

27,-€

4

30-40%

8,-€

13,-€

22,-€

5

40-50%

7,-€

12,-€

18,-€

6

50-60%

7,-€

11,-€

15,-€

7

>60%

7,-€

8,-€

11,-€

Doteraz naša obec platila firme Kopaničiarska odpadová spoločnosť /KOS/  za uloženie odpadu na skládke odpadov  poplatok 5,17€/ 1 t zmesového komunálneho i objemného odpadu, od marca 2019 platí obec f. KOS poplatok 10 €, ktorý je stanovený v súlade s úrovňou vyseparovaného odpadu za rok 2018. Úroveň vyseparovaného odpadu v obci Vaďovce v roku 2018 bol na úrovni:20,03 %. Poplatok za komunálny odpad je v obci Vaďovce 10,-€/osoba/rok. Je na každom z nás, ako sa postaví ku vzniknutej situácii, ale od 1.1.2019 bude platiť   

SEPARUJ VIAC = PLAŤ MENEJ!Začiatok formulára

Informačné letáky

K stiahnutiu

Oboznámenie a informovanie osôb

K stiahnutiu

Pokyny k separovaniu

K stiahnutiu

Prevádzkový poriadok zberného dvora Vaďovce

K stiahnutiu

Úroveň vytriedenia obce Vaďovce

K stiahnutiu