Zberný dvor a odvoz odpadu

 Zberný dvor Vaďovce

Prevádzkovateľ: Obec Vaďovce so sídlom 916 13  Vaďovce č. 1

Otváracia doba: pracovné dni od 10.00 hod. do 12.00 hod.

v každú prvú sobotu v mesiaci od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Zoznam druhov odpadov kategórie O – ostatný odpad:

20 01 02  Sklo

20 01 39  Plasty

20 02 01  BRO

20 03 07  Objemný odpad

20 03 08 Drobný stavebný odpad

Zodpovedný pracovník

Igor Naď č.tel. 0908 144 006

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom,  odbor starostlivosti o životné prostredie

Činnosť, ktorá sa v zariadení vykonáva: zber odpadov 

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku

K stiahnutiu

 

Kalendár odvozu odpadu v obci Vaďovce

Informačné letáky

K stiahnutiu

Oboznámenie a informovanie osôb

K stiahnutiu

Pokyny k separovaniu

K stiahnutiu

Prevádzkový poriadok zberného dvora Vaďovce

K stiahnutiu