Zberný dvor a odvoz odpadu

201810080854400.p1010053

 Zberný dvor Vaďovce

Prevádzkovateľ: Obec Vaďovce so sídlom 916 13  Vaďovce č. 1

Otváracia doba: pracovné dni od 10.00 hod. do 12.00 hod.

v každú prvú sobotu v mesiaci od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Zoznam druhov odpadov kategórie O – ostatný odpad:

20 01 02  Sklo

20 01 39  Plasty

20 02 01  BRO

20 03 07  Objemný odpad

20 03 08 Drobný stavebný odpad

Zodpovedný pracovník

Igor Naď č.tel. 0908 144 006

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom,  odbor starostlivosti o životné prostredie

Činnosť, ktorá sa v zariadení vykonáva: zber odpadov 

202401021917570.img-1143
202401021921120.img-1144

Informačné letáky

K stiahnutiu

ZMENA VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa VZN č.3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce VAĎOVCE: 

 

  1. Sadzba poplatku je:

a/ 18 €, za osobu a kalendárny rok, pričom každá osoba za tento poplatok dostane 4 žetóny

b/ 9 €, za študenta a kalendárny rok žijúceho v internátnom zariadení, ak do 31.1. spoplatňovaného roka predloží doklad o ubytovaní

c/ 25 €, za obytný dom, slúžiaci na rekreačné účely, pričom vlastník dostane 4 žetóny

d/ 5 €, za 1 žetón pokiaľ už bol uhradený poplatok podľa platobného výmeru

          e/ 8 €, za 1 žetón pre podnikateľské subjekty na území obce

Zelené žetóny na smeti sú platné do konca februára 2020. Od marca 2020 sú platné žetóny na smeti červenej farby.

 

https://www.vadovce.sk/article-item-sk/v-s-e-o-b-e-c-n-e-z-a-v-aez-n-e-n-a-r-i-a-d-e-n-i-e-c-32022-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-uzemi-obce-va/

Oboznámenie a informovanie osôb

K stiahnutiu

Pokyny k separovaniu

K stiahnutiu

Prevádzkový poriadok zberného dvora Vaďovce

K stiahnutiu

Úroveň vytriedenia obce Vaďovce

K stiahnutiu

Publikované: 17.9.2018 | Aktualizácia: 28.2.2024
Nastavenia cookies