Daň za užívanie priestranstva

 Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Vaďovce,  ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

 

-          hlavné   (štátne)  a  všetky   vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  a  v  šírke od krajnice po krajnicu,

-           vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území  obce,

-          všetky neknihované parcely v intraviláne obce

-           trhovisko,

-          Cintorín

-          plochy trvale zazelenané /pri bytovkách, pri fitness, plocha pri ceste na Dolný koniec, plochy pri potoku, pri predajni Jednota, pri obecnom úrade, pri hasičskej zbrojnici, areál rím.kat.kostola, školský areál, športový areál/

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa rozumie

·         umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

·         umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

·         umiestnenie skládky,  odpadu a tuhých palív na dobu  dlhšiu ako 3 dni,

·         trvalé parkovanie motorového vozidla na verejnom priestranstve,

·         trvalé umiestnenie vraku motorového vozidla, škrupinovej garáže, maringotky

·         umiestnenie skládky stavebné materiálu trvajúcej viac ako 1 deň

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2  alebo parkovacie miesto. Sadzba  dane je dostupná v dokumente VZN o miestnych daniach a poplatkoch.

Publikované: 16.1.2019 | Aktualizácia: 4.4.2024
Nastavenia cookies