Hlásenie trvalého pobytu občana

Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.

 

Občan je povinný predložiť :

·         platný občiansky preukaz (v prípade jeho straty alebo odcudzenia je povinný predložiť potvrdenie o občianskom preukaze vydané Okresným riaditeľstvom Policajného zboru) - § 3 ods. 8 písm. a)

·         ak ide o hlásenie trvalého pobytu dieťaťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa - §3 ods. 8 písm. a)

·         platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako tri mesiace (ak sa jedná o hlásenie trvalého pobytu občana, ktorý sa prihlasuje z iného štátu) - § 3 ods. 8 písm. b)

·         doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve (napr. budovy, jej časti, domu alebo bytu) (v každom prípade musí ísť o budovu alebo časť budovy, ktorá je určená na bývanie) nie starší ako tri mesiace - § 3 ods. 8 písm. c)

·         súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov s osvedčeným podpisom v prípade hlásenia trvalého pobytu do budovy, ktorej nie je vlastníkom) (vlastník alebo vlastníci môžu súhlas k prihláseniu trvalého pobytu podpísať občanovi aj pred pracovníkom ohlasovne) - § 3 ods. 8 písm. d)

·         súhlas sa nevyžaduje v prípade ak ide o prihlásenie jedného zo spoluvlastníkov alebo ak sa prihlasuje manžel alebo nezaopatrené dieťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu - § 3 ods. 8 písm. c) ods. 4

·         vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt , odhlasovací lístok z trvalého pobytu - § 4 ods. 6 písm. a)

 

Vybavuje:

Lenka Hučková

Tel.: +421 32 779 0223

Email: lenkahuckova.huckova006@gmail.com

 

Publikované: 16.1.2019 | Aktualizácia: 16.1.2019
Nastavenia cookies