Zápis úmrtia do matriky

 Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady:

  • List o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom
  • Občiansky preukaz zomrelého

 Viac informácií na Obecnom úrade vo Vaďovciach

Vybavuje:

Lenka Hučková

Tel.: +421 32 779 0223

Email: lenkahuckova.huckova006@gmail.com

Publikované: 16.1.2019 | Aktualizácia: 8.4.2019
Nastavenia cookies