Osvedčenie fotokópie listiny

 

VYHOTOVENIE VÝPISOV A ODPISOV ZO ZBIERKY LISTÍN MATRÍK

2,00€ - osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku

 

Vybavuje:

Lenka Hučková

Tel.: +421 32 779 0223

Email: lenkahuckova.huckova006@gmail.com

Nastavenia cookies