Osvedčenie podpisu

 Pri osvedčovaní listín sa overuje, že predložená fotokópia, odpis listiny sa zhoduje s jej originálom, preto je nevyhnutné pri overovaní predložiť aj originál overovanej listiny a taktiež aj občiansky preukaz.  Osvedčenie sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

2,00 € - osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

Splnomocnenie:

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

 

Vybavuje:

Lenka Hučková

Tel.: +421 32 779 0223

Email: lenkahuckova.huckova006@gmail.com

Nastavenia cookies