VZN obce Vaďovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady

K stiahnutiu