Finančné zdravie obce Vaďovce

INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Hlavným účelom projektu je poskytnúť širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení každej obce, mesta a vyššieho územnosprávneho celku od roku 2006. Projekt vznikol vďaka finančnej podpore Open Society Institute. Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR Viac na: http://www.hospodarenieobci.sk/

 

Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), počítané na základe údajov za 4 po sebe idúce roky ako kombinácia (funkcia) piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Bilancie bežného účtu, Záväzkov po lehote splatnosti a Záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti. viac na:  http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=2583 

 

 

K stiahnutiu

  • INEKO Súbor docx - (2.38 MB)