Zámer predaja pozemku osobitný zreteľ

 Obec  Vaďovce, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Vaďovce má zámer predať nehnuteľný majetok –  pozemok obce:
 
- parc. č. 313/2 o výmere cca 27m2  pred domom so súpisným číslom 206 na parc. č. 313/1. 
 
            
Doba zverejnenia: 22.3.2021-6.4.2021
 
Spôsob zverejnenia: webové sídlo obce:  www.vadovce.sk   a úradná tabuľa obce
 Vo Vaďovciach,  dňa  22.3.2021
 
 
 
 
 
                                                                 Alžbeta Tuková, starostka obce