Zámer predaja časti pozemku reg. E parc. č. 5341 osobitný zreteľ

 Obec  Vaďovce, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Vaďovce má zámer predať nehnuteľný majetok –  časť pozemku obce / o výmere cca 600 m2/, vedený na LV č. 861 ako pozemok  registra E  parcela č. 5341 o výmere 1323 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Vaďovce.

O odpredaj pozemku požiadali manželia Juraj Šumichrast a Mgr. Monika Šumichrastová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok bezprostredne nadväzuje na ich záhradu a predstavuje formu prístupovej cesty s ich rodinnému domu

Cena pozemku bude stanovená uznesením obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia:  3.9.2020 – 18.9.2020

Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov: 18.9.2020 12,00 hod. na OcÚ Vaďovce alebo na mail:vadovce@stonline.sk

 

Spôsob zverejnenia: webové sídlo obce:  www.vadovce.sk   a úradná tabuľa obce

 Vo Vaďovciach,  dňa  3.9.2020

K stiahnutiu