Zámer predaja časti pozemku reg. C parc. č. 16 - osobitný zreteľ

       Obec  Vaďovce, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Vaďovce má zámer predať nehnuteľný majetok –  časť pozemku obce  /o výmere cca 100m2/, vedený na LV č. 861 ako pozemok  registra C  parcela č. 16 o výmere 5864 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Vaďovce. 

 O odpredaj pozemku požiadala Mgr. Ľubica Gablechová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok bezprostredne nadväzuje na jej záhradu a pôvodne bola majetkom rod. Gablechovej.

Cena pozemku bude stanovená uznesením obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia:  3.9.2020 – 18.9.2020

Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov: 18.9.2020 do12,00 hod. na OcÚ Vaďovce alebo na mail:vadovce@stonline.sk

 

 

Spôsob zverejnenia: webové sídlo obce:  www.vadovce.sk   a úradná tabuľa obce

 Vo Vaďovciach,  dňa  3.9.2020

K stiahnutiu