Z Á P I S D O M A T E R S K E J Š K O L Y

Riaditeľka Materskej školy vo Vaďovciach oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční dňa 15.5.2024 v čase od 10,00 hod – 15,00 hod. v triede materskej školy. Príďte na zápis so svojim dieťaťom a prineste si aj rodný list dieťaťa.  do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú pri zápise predloží zákonný zástupca spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast / tlačivo si môžete vyzdvihnúť vopred v materskej škole vo Vaďovciach/  prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou  Prednostne sa prijímajú deti od troch rokov, prihlásené na celodenný pobyt  V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti z Vaďoviec a deti zamestnaných rodičov  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do MŠ si príde zákonný zástupca osobne prevziať do 30.6.2024  Ponúkame poldenný a celodenný pobyt Vášho dieťaťa s dodržiavaním všetkých bezpečnostných zásad  poldenné a celodenné stravovanie v školskej jedálni  príprava detí na vstup do Základnej školy – deti predškolského veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou  základy počítačovej gramotnosti – deti predškolského veku  tematické záujmové činnosti – „Šarkaniáda“, „Môj kamarát svetlonos“, „Mikuláš v škole“, „Karneval masiek“ a iné.  kultúrne a spoločenské akcie poriadané v spolupráci so základnou školou vo Vaďovciach – „Vítanie Mikuláša“, „ Deň matiek“
Publikované: 3.5.2024 | Zobrazené: 39
Nastavenia cookies