Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Vaďovce 93, 916 13 Vaďovce

 Obec Vaďovce v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona            č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

Vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej  školy Vaďovce 93, 916 13 Vaďovce

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 • Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
 • Bezúhonnosť.
 • Zdravotná spôsobilosť.
 • Ovládanie štátneho jazyka.
 • Osobnostné a morálne predpoklady.

Požadované doklady:

 • Písomná žiadosť o zaradenie  do výberového konania (prihláška).
 • Overené kópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania a dokladu o absolvovaní prvej atestácie.
 • Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
 • Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
 • Stručný návrh koncepcie rozvoja školy.
 • Profesijný štruktúrovaný životopis.
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov.

 Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej  heslom „Výberové konanie , riaditeľ ZŠ Vaďovce - NEOTVÁRAŤ“

do 27. 05. 2019 do 12,00 hod. na adresu: Obecný úrad Vaďovce 1, 916 13 Vaďovce.

 Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.    

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

K stiahnutiu