Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Vaďovce 93, 916 13 Vaďovce

 Obec   Vaďovce podľa ustanovenia §  4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   

                                               

                                                              v y h l a s u j e

 

                            výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa              

                               Materskej školy Vaďovce 93, 916 13  Vaďovce

 

Požadované  predpoklady a požiadavky :

 

  1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

a.       Získanie profesijných kompetencií podľa § 9 ods.1, § 10 ods.1, § 11 ods.1d/  zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ,

                  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

b.       Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z. zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

c.       Dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1.atestáciou v súlade s § 39 ods.3a- b zákona č. 138/2019 Z.z. zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

     B:  Iné  kritériá a požiadavky :

 

a.       Bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – preukázaná odpisom  z RT pred VK

b.       Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods.1,2 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

c.       Ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods.1,2 zákona č. 138/2019 Z.z.

d.       Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie

 

      C:  Zoznam požadovaných dokladov :

a.       Písomná prihláška do výberového konania

b.      Štruktúrovaný životopis

c.       Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti

d.      Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

e.      Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy

f.        Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

g.      Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

h.      Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

 

Obec Vaďovce v prípade potreby môže poskytnúť úspešnému uchádzačovi školský byt.

     

       Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové  

       konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi

       predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov.

 Dátum a miesto podania prihlášky :

 Prihlášky možno doručiť  poštou alebo osobne od 28. septembra do 31. októbra 2022 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom:  „Neotvárať–VK – riaditeľ MŠ„  na adresu Obecný úrad Vaďovce č.1, 916 13  Vaďovce

     

      

 Miesto, dátum 28.09.2022                                       Alžbeta Tuková, starostka obce

Nastavenia cookies