Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov obce za rok 2020

 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020:  30,06%                     

Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro t-1                     

(platná od 1.3.2021 do 28.2.2022) je  22,- Eur.                             

Úroveň vytriedenia má vplyv na sadzbu, ktorú obec platí za 1 tonu uloženia komunálneho odpadu. Pre pásmo vytriedenia v rozmedzí od 20% do 30% sa v roku 2020 platilo 22,- Eur/1 tona. V roku 2021 sa len vďaka Vám - občanom Vaďoviec zvýšila úroveň vytriedenosti odpov v obci, a preto sa sadzba nezvyšuje, ale ostáva na 22,- Eur/1 tona (od 30% do 40%)               

Lepšie triedenie odpadov znamená nižšie náklady pre obec. 

Oproti minulému roku sa zvýšila vyseparovanosť o 9,91%             

ĎAKUJEME   

K stiahnutiu