Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov obce za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019:  20,15 %                     

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro t-1                     

(platná od 1.3.2020 do 28.2.2021) je  22,- Eur.                             

Úroveň vytriedenia má vplyv na sadzbu, ktorú obec platí za 1 tonu uloženia komunálneho odpadu. Pre pásmo vytriedenia v rozmedzí od 20% do 30% sa v roku 2019 platilo 10,- Eur/1 tona. V roku 2020 sa zvýšila sadzba na 22,- Eur/1 tona.                

Lepšie triedenie odpadov znamená nižšie náklady pre obec. Ak by obec dosiahla úroveň vytriedenia nad 30% - mala by poplatok za uloženie odpadu vo výške 13,- Eur/1 tona. Systém je nastavený tak, že čím vyššie percento, tým nižšia cena pre obec.               

Týmto apelujeme na všetkých občanov, aby viac triedili domový odpad.   

 

K stiahnutiu