Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho prejednávania, verejnou vyhláškou.

K stiahnutiu