Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

K stiahnutiu