Oznámenie o začatí správneho konania p.č. 894 1 k.ú. Vaďovce