Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie miestnej obhliadky