Obec Vaďovce zrealizovala projekt s názvom „Pódium amfiteátra so zastrešením“ s kódom 309070Z127 podporeného z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

 Obec Vaďovce zrealizovala projekt s názvom „Pódium amfiteátra so zastrešením“ s kódom 309070Z127 podporeného z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 25 628,45 EUR. Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu SR a predstavuje sumu 24 347,03 EUR.

Cieľom projektu bolo vybudovanie pódia amfiteátra so zastrešením, ktoré sa stalo dominantou oddychového centra obce Vaďovce a bude slúžiť najmä miestnym obyvateľom, ale aj návštevníkom obce predovšetkým v sezóne jar - leto - jeseň. Vybudované bolo zastrešené pódium s rozlohou 25 m2 (4,15 x 6 m) a celkovou výškou 5,1 m. Pódium pozostáva z pevnej hranolovej konštrukcie, na ktorej je po celej ploche aplikovaná horná vrstva z OSB dosiek, na ktorú je položená terasová palubovka. Po obvode pódia sú steny, pričom zadná stena je zhotovená z PVC tkaniny a vytvára krytie pre účinkujúcich. Realizáciou projektu sa vytvorilo vhodné a príjemné prostredie pre organizovanie rôznych voľnočasových, spoločenských, kultúrnych a iných aktivít, ktoré budú prínosom nielen pre ich návštevníkov, ale aj pre obec ako takú. Vytvorením tohto priestoru sa prispelo k skvalitneniu vybavenosti a doplneniu služieb poskytovaných obcou. Zrealizovaný projekt prispeje k rozvoju hospodárstva a ekonomickému rozvoju obce. Očakáva sa rozvoj kultúrno-spoločenských a voľnočasových aktivít. Predpokladá sa nárast počtu podujatí v obci a ich väčšia návštevnosť.

Projekt je podporený v rámci Opatrenia 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach a Podopatrenia 7.4. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Projekt bol podaný do výzvy vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou - Kopaničiarsky región s kódom MAS_038/7.4./2.

Odkaz na webové sídlo poskytovateľa: www.apa.sk

Publikované: 10.10.2022 | Aktualizácia: 10.10.2022 | Zobrazené: 399
Nastavenia cookies