Informácia o správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“

 Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) "Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu na adresu:

 

Okresný úrad Trenčín

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

 

e-mail: tomas.sinkovic@minv.sk

tel.: 032/7411 688

 

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19 podľa § 65g zákona lehoty na vykonanie verejného prerokovania neplynú. Verejné prerokovanie sa uskutoční až po odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Termín a miesto konania verejného prerokovania strategického dokumentu oznámi obstarávateľ podľa § 11 ods. 4 zákona príslušnému orgánu najneskôr 10 dní pred jeho konaním a zároveň ho zverejní na internetovej stránke obstarávateľa a v tlači najmenej desať dní pred jeho konaním.

 

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Podľa § 65g ods. 1 zákona sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 konzultácie vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

K stiahnutiu