Oznámenie o začatí správneho konania p.č. 404 1 k.ú. Vaďovce