NÁVRH: Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008

Návrh dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni obce Vaďovce

K stiahnutiu