Vyhotovenie úradného výpisu z matriky

 Matričný úrad vyhotovuje na písomnú žiadosť úradný výpis (rodný list, sobášny list, úmrtný list) osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci). Spomínaným osobám matričný úrad taktiež na písomnú žiadosť umožní nazrieť do matriky.

VYHOTOVENIE VÝPISOV A ODPISOV ZO ZBIERKY LISTÍN MATRÍK

2,00 € - vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie zo zbierky listín matrík, za každú začatú stranu

5,00€ - poplatok za vydanie úradného výpisu (rodný, sobášny, úmrtný list). Úradný výpis, ktorý je vydaný ako prvý po novovzniknutej udalosti (pri narodení, sobáši alebo úmrtí) sa nespoplatňuje

2,00€ - osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku

OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

10,00 €  - konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR

10,00 €  - konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR na účely vydania prvého občianskeho preukazu.

 

Poznámka:

Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o štátnom občianstve SR alebo potvrdení o štátnom občianstve SR, poplatok sa vyrubuje za každý takýto originál.

 

Vybavuje:

Lenka Hučková

Tel.: +421 32 779 0223

Email: lenkahuckova.huckova006@gmail.com