Všeobecne záväzné nariadeniaVšeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
VZN č. 3/2023 o určení miesta a času zápisu detí do Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vaďovce 20.07.2023
VZN č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vaďovce 20.07.2023
VZN č. 1/2023 15.02.2023
Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 15.12.2022
V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce VA 15.12.2022
V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce VAĎOVCE 15.12.2022
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vaďovce 22.09.2022 Zásady_rozp.hosp._bez_progr_rozpočtu - obec Vaďovce - 707.94 kB
Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, 22.09.2022 VP o postupe a zaraď. prostriedkov zo ŠR - Vaďovce 2022 - 277.89 kB
VZN obce Vaďovce - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Vaďovce 14.09.2022
Dodatok č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008 29.06.2022
Nastavenia cookies