Uzavretie manželstva

 Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva
 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • Vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť:

 • Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • Rodný list
 • Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • Doklad o štátnom občianstve
 • Doklad o pobyte
 • Potvrdenie o osobnom stave
 • Úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny a musia byť preložené súdnym tlmočníkom.

Správne poplatky:

16,50 € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

16,50 € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

16,50 € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

66 € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

33 € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami

66 € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

165,50 € - za uzavretie manželstva medzi cudzincami

199 € - za uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

Vybavuje:

Lenka Hučková

Tel.: +421 32 779 0223

Email: lenkahuckova.huckova006@gmail.com