Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa

 Fyzické alebo právnické osoby môžu požiadať ohlasovňu o oznámenie miesta pobytu obyvateľa. Žiadosť musí byť podaná písomne s uvedením mena a priezviska, rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, trvalého pobytu žiadateľa.
V prípade právnickej osoby uvedenie obchodného mena, sídla a IČO. V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa o ktorom sa pobyt požaduje oznámiť a dôvod žiadosti.
Za každé poskytnutie informácieo mieste pobytu sa vyberá správny poplatok 5 eur podľa položky 8 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. - § 23 ods. 2 písm. a), b), c).

 

Vybavuje:

Lenka Hučková

Tel.: +421 32 779 0223

Email: lenkahuckova.huckova006@gmail.com