Osvedčenie podpisu, odtlačok úradnej pečiatky a úradného podpisu, APOSTILLA a overenie

 Pri osvedčovaní listín sa overuje, že predložená fotokópia, odpis listiny sa zhoduje s jej originálom, preto je nevyhnutné pri overovaní predložiť aj originál overovanej listiny a taktiež aj občiansky preukaz.  Osvedčenie sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

2,00 € - osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

5,00 € - odtlačok úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis (vyššie overenie)

2,00€ - overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestova v žiadosti o odpis z registra trestov

10,00 €  - podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla)

Splnomocnenie:

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

 

Vybavuje:

Lenka Hučková

Tel.: +421 32 779 0223

Email: lenkahuckova.huckova006@gmail.com