....................................................... .......................................................

ZMLUVY, VZN, TLAČIVÁ

 
 
Zmluvy Obce Vaďovce:
 
 

Naša obec bola ocenená Národným informačným strediskom SR, ako dobre hospodáriaca obec. Dokladom toho je nasledovné hodnotenie a certifikát . Súčasťou ocenenia je aj pečať , ktorú môžeme s hrdosťou používať pri propagácii obce ako znak dobrého hospodárenia.

 
rok 2018
..................................................................
 
 

Návrh kúpnej zmluvy Vaďovce - Detské ihrisko je náš sen, krásny bude každý deň

 

Špecifikácia predmetu zákazky - Detské ihrisko je náš sen, krásny bude každý deň

 

Výzva na predkladanie ponúk Vaďovce - Detské ihrisko je náš sen, krásny bude každý deň

 
 

Topset zmluva spracovanie osobných údajov

 

Dodatok ku zmluve o poskytnutí finanšného príspevku - Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové

 

Zmluva o poskytnutí NFP - Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové

 
 

Poistenie stojiská - Dodatok č.5 1.7.2018

 

Poistenie stojiská - Príloha k DOD č. 5 - 01.07.2018 - XML

 

Hasičská zbrojnica - Zmluva č.PHZ-OPKI-2018-000664-003

 
 

Zmluva o spolupráci pri nakladaní s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov - plasty - Elekos

 

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu - textil

 

Zmluva o poskytnutí služieb č.18/015 - projekt: "Detské ihrisko je náš sen, krásny bude každý deň"

 
 

Špecifikácia predmetu zákazky - projekt: "Detské ihrisko je náš sen, krásny bude každý deň"

 

Výzva na prekladanie ponúk - projekt: "Detské ihrisko je náš sen, krásny bude každý deň"

 

Kúpna zmluva - Imoba Fin, a.s.

 
 

Kúpna zmluva Pastucha

 

Zmluva o poskytnutí dotácie - Dobrovoľná Požiarna ochrana - v roku 2018

 

Zmluva Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové: Zmulva o grantovom účte

 
 

Príloha k Dodatku č.4. - (zástavka Oxymat, mulčovač)

 

Dodatok č.4. - (zástavka Oxymat, mulčovač)

 

Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb - Triedený zber odpadov

 
 

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín

 

Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb - projekt "Triedený zber odpadov v obci Vaďovce"

 

Zmluva o poskytnutí služieb - projekt "Triedený zber odpadov v obci Vaďovce"

 
 

Dodatok k zmluve č.1 - kopaničiarska odpadová spoločnosť

 

Návrh ZOD Vaďovce - oddychová zóna

 

Výzva na predkladanie ponúk - oddychová zóna

 
 

Zmluva - školská jednáleň

 

Výzva na predkladanie ponúk - Triedený zber odpadov

 

Kúpna zmluva č. Z201735549 - Záhradné kompostéry

 
 

Zmluva o dielo - Triedený zber odpadov

 

Dodatok č.1 k zmluve o dielo - PLQ Development

rok 2017
..................................................................
 

Projekt - triedený zber odpadov v obci Vaďovce

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Vaďovce

 

Zámenná zmluva

 
 

Union poisťovňa - traktor

 

Union poisťovňa - príves na traktor

 

Výzva na predkladanie ponúk

 
 

Zmluva o dielo

 

Kúpna zmluva

 

Zmluva o bežnom účte

 
 

Zmluva o bežnom účte

 

Zmluva o bežnom účte

 

Kúpna zmluva

 
 

Dodatok k zmluve

 

Kúpna zmluva - Gabriplast

 

Zmluva mzdová agenda

 
 

Kúpna zmluva - J.Holota

 

Zmluva Gabriplast 2017

 

Poistná zmluva - hasiči 2017

rok 2016
..................................................................
 

Oznámenie o začatí správneho konania

 

Dodatok č. 2 k zmluve Union

 

Kúpna zmluva

 
 

Objednávka č.1/2016 Vaďovce

 

Oznámenie o začatí územného konania

 

Dodatok k zmluve č.1 - Union

 
 

Darovacia zmluva

 

DATA centrum - elektronické služby

 

Kúpna zmluva na auto

 
 

Poistná zmluva Prvej komunálnej poisťovne

 

Poistná zmluva PKP - Union

 

Zmluva č.26247 o poskytnutí dotácií pre požiarnu ochranu

 
 

Oznámenie o začatí správneho konania Bachratá

 

zmluva o zriadení vec bremena

 

Kúpna zmluva - M.Držíková

rok 2015
..................................................................
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vaďovce na roky 2016 - 2022

 

Verejne pripomienkovanie - PHSR

 

Zmluva o kontokorentnom úvere - Prima banka Slovensko, a.s.

 
 

Zámenná zmluva

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie : „Hlavný kontrolór obce „

 

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

rok 2014
..................................................................
 

Zmluva o dielo Fitness - vymena okien a dveri

 

Zmluva o dielo MLK

 

Predmet podpory NFP

 
 

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa materskej školy

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa základnej školy

 
 

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dna 23.10.2013

 

Špecifické podmienky zmluva o úvere č.538/2014/UZ

 

Odkladacie podmienky zmluva o úvere č.538/2014/UZ

 
 

Zmluva č.966/2014/UZ o zriadení záložného práva

 

Dohoda o bankozmenke VUB

 

Zmluva o bežnom účte VUB

 
 

Zmluva o termínovanom úvere č. 538/2014/UZ

 

Topset - dodatok č.2 k zmluve č. A/2509/06/2007

rok 2013
..................................................................
 

Informácie o projekte verejného osvetlenia - Vaďovce

 
 

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

 

Zámenná zmluva

 

I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.- KRITÉRIÁ

 
 

Zámenná zmluva

 

I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.- OSTATNÉ

 

Zmluva o dielo

 
 

Kúpna zmluva

 

Kúpna zmluva 21 / 2013

 

Oznámenie o začatí správneho konania - p. Baranovič

 
 

Dodatok č.1 ku zmluve č.A/2509/06/2007

 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KaHR-22VS-1001/0221/58 (zverejnená 18.1.2013)

rok 2012
..................................................................
 

Záložná zmluva MDVRR SR

 

ŠFRB zmluva

 

Kúpna zmluva

 
 

Dodatok k zmluve č.699 / 2012 UZ

 

Zmluva o termínovanom úvere

 

Zmluva o zrevolvingovom úvere

 
 

Zmluva o zriadení záložného práva

 

Dohoda o vyplňovacom práve 1315

 

Dohoda o vyplňovacom práve k bankozmenke č.1314

 
 

Komisionárska zmluva - Le Cheque Dejeuner s.r.o.

 

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

 

Dodatok k zmluve zo ZSE

rok 2011
..................................................................
 

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

 

Mandátna zmluva - J.Foltín

 

Darovacia zmluva - V.Hučková

 
 

Zmluva o odkúpení pozemkov pod bytovky

 

Zmluva o bežnom účte vo VUB

 

Záložná zmluva MDVRR SR final

 
 

Záložná zmluva 342/153/2010

 

Záložná zmluva bytovky "A"

 

Zmluva o prenájme pozemku - V. Gablech

 
 

Zmluva o uložení rozvodov - ICS system

 

Zmluva o termínovanom úvere - 1

 

Ku zmluve 1: dohoda o vyplňovacom práve k bankozmenke č. 1171

 
 

Ku zmluve 1: Zmluva o zriadení záložného práva č. 1248.doc

 

Zmluva o termínovanom úvere - 2

 

Ku zmluve 2: Dohoda o vyplňovacom práve k bankozmenke č.1173

 

Kúpna zmluva Vadovce a hotel Sanus


 

........................................................ ........................................................

Záverečný účet, Výročná správa a rozpočet Vaďovce:
 
 

Návrh úpravy rozpočtu obce Vaďovce - 1. zmena / 2018


 
 

návrh - Záverečného účtu 2017


 
 

Úprava rozpočtu obce Vaďovce - 8 / 2017


 
 

Záverečného účtu 2016


 
 

Rozpočet obce Vaďovce na roky 2017 až 2019


 
 

Záverečného účtu 2015


 
 

Rozpočet obce Vaďovce na roky 2016 až 2018

 

Prehľad plnenia rozpočtu 2013-2014, očakávaná skutočnosť v roku 2015


 
 

Výročná správa 2014

 

Rozpočet 2015-2017

 

Záverečný účet 2014

 

Rozpočet na rok 2012,2013,2014 skutočnosť a predpokladaná skutočnosť


 
 

Výročná správa 2013

 

Záverečný účet 2013


 
 

Záverečný účet 2012


 
 

Záverečný účet 2011


 
 

Záverečný účet 2010


 
VZN Obce Vaďovce:
 

 
 

VZN 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska

 
 

VZN o pohrebníctve Judr.Šlosár

 

Návrh VZN základná škola

 

Príloha č. 1 škola

 

Dodatok č. 1 k VZN 2 2011

 
 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vaďovce

 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo:2/2007 o niektorých podmienkach držania psov

 

Smernica obce Vaďovce o verejnom obstarávaní

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vaďovce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 
 

Všeobecné záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatkoch ...

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vaďovce o zásadách hospodárenia s majetkom obce

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vaďovce o zásadách prideľovania nájomných bytov v obci Vaďovce

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vaďovce o o miestnych daniach a poplatkoch v obci Vaďovce

 
 

Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vaďovce o opatrovateľskej službe obce Vaďovce

 

Všeobecne záväzné nariadenie - štatút obce Vaďovce

 
 

Zriaďovacia listina miestnej ľudovej knižnice vo Vaďovciach

 

Š T A T Ú T Miestnej ľudovej knižnice vo Vaďovciach

 

 
Tlačivá na stiahnutie:
 

Žiadosť o súhlas s užívaním MZZO

Oznamenie o zacati stavby

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu

Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia

   

sadzobník poplatkov obce Vaďovce platný od 1.1.2018

oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia

oznámenie o usporiadaní verejného zhromaždenia v obci Vaďovce

návrh na vydanie územného rozhodnutia pre fyzickú osobu

   

ohlásenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ohlásenie vzniku daňovej povinnosti na daň za ubytovanie

oznámenie o konaní verejného telovýchovného, športového alebo turistického podujatia

ohlásenie drobnej stavby

   

evidenčný list psa

mesačné vyúčtovanie za ubytovanie

návrh na dodatočné povolenie stavby

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby

   

daňové priznanie k dani z nehnuteľností za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Poučenie na vyplnenie daňového priznania

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností

   

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť - Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe

Žiadosť o výrub dreviny

   

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/

Hlásenie trvalého pobytu

Potvrdenie o súhlase na prihlásenie občana na trvalý pobyt

Potvrdenie o súhlase na prihlásenie občana na trvalý pobyt - právnická osoba